Home
Wie zijn we Onze Producten Onze markt Seizoensproducten Merken Contact
Bos Gooiland Veenendaal, kantoorpand
Doorzoek site
Product Categorieen
DROP
SUIKERWERKEN
SILO VERPAKKINGEN
SUIKERVRIJ ARTIKELEN
KINDERARTIKELEN
ZUURSTOKKEN
CHOCOLADE
SPEKKEN
PAASARTIKELEN
SINTERKLAAS
Laatste nieuws
08/05/2020
Wij hebben weer een mooie voordeel folder uitgebracht met superdeals..kijk snel verder..
Meer...
17/03/2020
BosGooiland heeft weer een nieuwe folder uitgebracht. Kijk snel verder!
Meer...

Algemene Voorwaarden Bos-Gooiland

 

Bos-Gooiland hanteert de Algemene Voorwaarden voor de voeding- en genotsmiddelenbranche, Vastgesteld door de Stichting Centraal orgaan voor de Voeding- en Genotsmiddelenbranche (COVEG)

Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 46/1998, evenals door de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 5204

1.Toepasselijkheid/conversie

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen,

tussen de bij COVEG aangesloten ondernemingen, evenals ondernemingen die

van COVEG toestemming hebben gekregen tot gebruik (hierna aan te duiden als:

"de leverancier") en haar wederpartij, aanbiedingen en toekomstige

(rechts)betrekkingen daaronder begrepen.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende

bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij

andere (rechts)betrekkingen.

1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel

mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

2.Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

2.1 Iedere aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

3.Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, douanetarieven, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

4.Levering

4.1 Levering vindt plaats aan het adres van de wederpartij, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De wederpartij dient voorts te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, instructies dan wel voldoende laad- en losmogelijkheden, noodzakelijk voor de levering, is de leverancier gerechtigd alle met die aanbieding gepaard gaande kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.3 Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde zaken over op de wederpartij.

5.Levertijd

5.1 Een door de leverancier opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden verstrekte gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. De leverancier zal zich inspannen de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen.

5.2 Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige

schadevergoeding. Evenmin is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden of zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat dan wel zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is de wederpartij gerechtigd het betreffende gedeelte van de overeenkomst te ontbinden of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

5.3 De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

6.Deelleveringen

De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt

niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in

gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.Transport/risico

Transport en/of verzending vindt plaats voor rekening en risico van de leverancier.

Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen

vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de

wederpartij van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan

op de wederpartij.

8.Verpakking

8.1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking blijft eigendom van de

leverancier. De wederpartij is verplicht het materiaal aan de leverancier terug te zenden. Terugzending gebeurt voor rekening van de wederpartij.

8.2 De leverancier is gerechtigd voor de terugzending van de verpakking een termijn te stellen waarbinnen deze dient plaats te vinden.

8.3 De leverancier is verplicht de aan de wederpartij voor gebruik afgestane verpakking terug te nemen tegen de prijs, waarvoor het de wederpartij in rekening is gebracht, tenzij aan de wederpartij tenminste drie maanden voor de datum waarop een andere prijs zal gelden mededeling van deze wijziging is gedaan. Deze bepaling is niet van toepassing, indien de wederpartij de termijn als genoemd in lid 2 overschrijdt.

9.Eigendomsvoorbehoud (artikel D oude voorwaarden)

9.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de leverancier totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.

9.2 Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

9.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

10.Betaling en zekerheid

10.1 Facturen van de leverancier dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze. Als datum van

betaling geldt de valutadatum waarop de leverancier de betaling ontvangt.

10.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

10.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een

minimum van de wettelijke rente per jaar.

10.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier ter zake al heeft

gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier

bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot

ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het

recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

reerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier

bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot

ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het

recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

10.5 Ingeval van niet-tijdige betaling worden de wederpartij buitengerechtelijke

incassokosten in rekening gebracht conform het incassotarief van de

Nederlandse Orde van Advocaten.

10.6 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier. Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de

tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins

verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de

wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

10.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier

terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te

stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen.

Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

10.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven,

worden al zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

11.Aansprakelijkheid

11.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn

verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden terzake van de

vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de

achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige andere

vorm van schade, waaronder begrepen:

-aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;

-indirecte schade;

-gevolgschade;

-schade wegens gederfde winst;

-vertragingsschade;

-schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie

of materialen door de wederpartij;

-schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de

inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

11.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het

factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht.